Εργασίες τέλους χρήσης 2023

Κορομηλάς Γεώργιος
Τσιαουσίδου Μαρίνα
Εκδόσεις TaxAdvisors

Τιμή: 40,00

Ετήσιος πρακτικός λογιστικός και φορολογικός οδηγός
Στο βιβλίο αναλύονται πολλά λογιστικά και φορολογικά θέματα, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων.
Παρατίθεται η μεθοδολογία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα (εγγραφή-εγγραφή).
Περιλαμβάνει τον τρόπο διαβίβασης γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA.

Περιεχόμενα

 • Κανόνες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2023
  • Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
  • Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
  • Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων τέλους χρήσης
  • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  • Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
  • Στοιχεία της καθαρής θέσης
  • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
  • Μεταβολές λογιστικών πολιτικών
  • Κρατικές επιχορηγήσεις
  • Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία
  • Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
 • Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ενσωμάτωση συναλλαγών και γεγονότων που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Υποδείγματα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδείγματα
 • Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Μεθοδολογία του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων
  • Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (φορολογικά)
  • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
  • Δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
  • Φορολογική έκπτωση ποσού ύψους 1.500,00 ευρώ για απασχόληση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος
  • Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
  • Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
  • Φορολογικές αποσβέσεις
  • Αποτίμηση αποθεμάτων
  • Μεταφορά φορολογικών ζημιών
 • Φορολογία των αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Ατομικές επιχειρήσεις
  • Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες
  • Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών νομικών προσώπων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
 • Φορολογικά κίνητρα
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων και για πραγματοποιηση δαπανών
 • Λογιστική και φορολογική βάση
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου
 • Η διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών
 • Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο
 • Εισόδημα που προκύπτει στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου, προσθηκών, βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο τρίτου
 • Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης
 • Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας εισοδήματος
  • Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος ετερόρρυθμης εταιρείας που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων
  • Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ι.Κ.Ε. (Πολύ μικρή οντότητα του Ν.4308/2014), προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων, διάθεση αποτελεσμάτων
 • Διαβίβαση γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA
  • Καταληκτικές ημερομηνίες διαβίβασης συναλλαγών και γεγονότων του 2023
  • Διαβίβαση του τέλους επιτηδεύματος
  • Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
  • Κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις
  • Αποθέματα
  • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε το μήνυμα σας και ένας εκπρόσωπος της Μηχανογραφικής θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις οικονομικές μας συναλλαγές μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους κάτωθι λογαριασμούς τραπεζών:

ΕΘΝΙΚΗ – GR8201104250000042500331972
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR4801722440005244094512951

Μετά την κατάθεση των χρημάτων παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: info@mlg.gr